Kursiyer Kayıt Sözleşmesi

Anasayfa » Kursiyer Kayıt Sözleşmesi

Kursiyer Kayıt Sözleşmesi

KURUM : ÖZEL TUZLA DENGE ULAŞTIRMA HİZMETLERİ MESLEKİ EĞİTİM VE GELİŞTİRME KURSU

KURSİYER : Kayıt formu üzerinden bilgileri ve imzası bulunan kişi/kurum

FİRMA : Zirve Sürücü Kursları Eği. Tur. İnş. Taah. Oto. Sa. Ve Dış. Ti. Ltd. Şti. / Tuzla / 9980241369

TARİH/SAAT : 27.09.2022 / 23:05

Özel Mesleki Yeterlilik Kurslarının Amacı

29966 sayılı mevzuatın 5.Maddesi gereği Özel Mesleki Yeterlilik Kursları, Kursların amacı kursiyerlere, özel mesleki yeterlilik öğretim programında yer alan konularda eğitim vermek ve eğitim sonunda yapılan sınavlarda başarılı olanlara mesleki yeterlilik sertifikası düzenlemektir.

Özel Mesleki Yeterlilik Kurslarına Müracaat Esasları

Özel Öğretim Muhtelif Kurslar yönetmeliğinde de belirtildiği üzere kayıt, eğitim ve sınav tarihleri ilgili mevzuat gereği belirlenen tarihlerde kursiyere bilgilendirilerek uygulanır.

Aynı ilgili mevzuatın 13.Maddesi gereği Kursa kayıt olacak kursiyerlerin;

a)  Adli sicil ve arşiv kayıtlarında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddeleri, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarında belirtilen suçlardan hüküm giydiğine dair kayıt bulunmaması,

b) ÜDY sınıfı Özel Mesleki Yeterlilik Sertifikası öğretim programları için en az lise düzeyinde eğitim almış olması,

c) ODY sınıfı Özel Mesleki Yeterlilik Sertifikası öğretim programları için en az ortaöğretim düzeyinde eğitim almış olması,

ç) SRC sınıfı Özel Mesleki Yeterlilik Sertifikası öğretim programları için en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olması ve alacağı mesleki yeterlilik sertifikasına uygun sürücü belgesine sahip olması,

gerekir.

Özel Mesleki Yeterlilik Kurslarına Kayıtta İstenecek Belgeler

Her kursiyer tarafımıza kayıt için gerekli evrakları ibraz ederek, her dönem kurumumuza tanımlanan kontenjan hakkını kullanmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Özel Öğretim Kurumlarına özel olarak tahsis edilen MEBBİS sistemi üzerine kursiyerin ibraz ettiği evraklar işlenir. Kursiyer tarafımıza ilettiği evrakların geçerlilik, doğruluk gibi tespit edilemeyen durumların gerçekliği ve tüm sorumlulukları kursiyere aittir. Usulsüz olarak düzenlenen ehliyet belgesi, kimlik belgesi, sabıka kaydı, diploma, biyometrik fotoğraf gibi kursiyerden talep ettiğimiz belgelerden oluşabilecek yasal süreçler bu usulsüz belgeleri tarafımıza ibraz eden kursiyerin sorumluluğundadır ve yasal süreç ile ilgili tüm durumlardan firmamız sorumlu değildir. 

Aynı ilgili mevzuatın 14.Maddesi (1) gereği Kurslara kayıt olacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kursiyerlerden aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenir:

a) Özel Mesleki Yeterlilik Kursuna Kayıt Formu.

b) Kayıt esnasında görülüp iade edilmek üzere T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı.

c) Adli sicil ve arşiv kayıtlarında, 5237 sayılı Kanunun 188, 190 ve 191 inci maddelerinden, 5607 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 6136 sayılı Kanununun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giydiğine dair adli sicil ve arşiv kaydının bulunmadığını gösterir yazılı beyanı.

ç) Diploma veya diploma yerine geçen belge veya kamu kurum/kuruluşlarından alınan öğrenim durumunu bildirir belgenin, aslı görüldükten sonra kurs müdürlüğünce onaylı örneği.

d) Son altı ayda çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf.

e) SRC sınıfı Özel Mesleki Yeterlilik Sertifikası öğretim programlarına kayıt yaptıracaklar için sürücü belgesinin fotokopisi.

(2) Kurslara kayıt olacak Yabancı uyruklu kursiyerlerden aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenir:

a) Özel Mesleki Yeterlilik Kursuna Kayıt Formu

b) Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi.

c) Türkiye’de altı aydan fazla kalacağını gösteren ikametgâh izni veya öğrenim vizesi.

ç) Yabancı uyrukluların Türkiye’de adli sicil ve arşiv kaydının olmadığına dair ilgili makamlardan aldığı belge.

d) Diploma veya diploma yerine geçen belgenin Türkçe tercümesiyle aslının noter onaylı örnekleri.

e) Son altı ayda çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf.

f) SRC sınıfı Özel Mesleki Yeterlilik Sertifikası öğretim programlarına kayıt yaptıracaklar için sürücü belgesinin fotokopisi.

(3) Kurslara kaydolacak kursiyerlerin, özel mesleki yeterlilik sertifikası almasına engel teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanları kurs tarafından yetkili adlî mercilerden teyit edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kursiyerler sınava alınmazlar, sınava alınmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılır.

(4) Kayıt için istenen belgeler kurs tarafından kayıt esnasında Modüle tarattırılır, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince belgelerin kontrolü yapılarak uygun görülenler Modül üzerinden onaylanır. Tarama ve onaylama işleminde eksik ve hata olması durumunda ilgililer hakkında gerekli işlem yapılır.

Özel Mesleki Yeterlilik Kurslarına Kursiyer Kaydı

Aynı ilgili mevzuatın 15.Maddesi (1) gereği Kursiyerler, Özel Mesleki Yeterlilik Kursuna Kayıt Formunu kurs müdürünün gözetiminde doldurup 14 üncü maddede belirtilen belgelerle kurs müdürlüğüne müracaat ederler. Kayıt formu ve ekleri incelendikten sonra kursiyerin hangi sertifika sınıfına katılacağı belirtilerek Modüle kaydı yapılır.

(2) Kursiyerlerin kursa kaydı, döneme ait kursiyer gruplarının başlama tarihlerinden önce yapılır. Grubun başladığı gün, o gruba Modül üzerinden kursiyer kaydı yapılmaz.

Özel Mesleki Yeterlilik Kurslarında Sınav Hakkı ve Kayıt Yenileme

Aynı ilgili mevzuatın 18.Maddesi (1) gereği Derslerin eğitimi bitirilen ve ilçe onay işlemi tamamlanan kursiyerler sınava girerler. Sınava herhangi bir nedenle girmeyenlerle sınavda başarısız olanlar, yeniden kursa devam etmeksizin ve kurs ücreti ödemeden aralıksız üç kere daha sınavlara girebilirler. Ancak;

a) Sınavlar sırasında hastalık sebebi ile sınava girecek durumda olmadığını belgelendirmek üzere resmî ve özel sağlık kurum veya kuruluşlarından alacağı raporu en geç sınavın yapıldığı günün akşamına kadar alacakları belgeyi,

b) Yangın, deprem ve benzeri tabiî afetler yüzünden veya birinci derece hısım ve kayın hısımlarından birisinin ağır hastalığı veya ölümü yahut spor, müzik, folklor ve benzeri ulusal veya uluslararası düzeyde ülkemizi temsil etme gibi nedenlerle sınavlara giremeyeceklerini gösterir resmî bir makamdan alacakları belgeyi,

kurs müdürlüğüne teslim edenler, dört sınav hakkını tamamladıktan sonra başarılı olamayanlar bir defaya mahsus olmak üzere mazeret sınavına girebilirler. Mazereti olan kursiyerlerin durumu beş iş günü içerisinde il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince Modüle girilir.

(2) Teorik derslerini tamamlayarak dördüncü sınav hakkı sonunda başarısız olan kursiyer kayıt işlemlerini tamamlamak ve ücretlerini ödemek suretiyle kurslara yeniden kayıt yaptırabilirler.

Özel Mesleki Yeterlilik Kurslarında Çalışma Saatleri

Aynı ilgili mevzuatın 19.Maddesi (1) gereği Kurslar haftanın bütün günlerinde 09.00 ile 22.00 saatleri arasında faaliyet gösterirler.

(2) Ders saatleri, kursiyerlerin talep ve ihtiyacına göre kurs müdürlüğünce tespit edilir.

Özel Mesleki Yeterlilik Kurslarında Ders Saatleri

Aynı ilgili mevzuatın 20.Maddesi (1) Bir ders saati süresi elli dakikadır. İki ders saati arasındaki dinlenme süresi on dakikadır.

Özel Mesleki Yeterlilik Kurslarında Öğretim Programları

Aynı ilgili mevzuatın MADDE 21 – (1) Kurslarda, Bakanlıkça onaylı öğretim programları uygulanır.

(2) Mesleki yeterlilik belgesi sahiplerine, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca ekonomik, teknolojik ve sosyal gelişmelerin taşımacılık faaliyetlerine yansımaları ve değişen mevzuatı kapsayan bir periyodik eğitim alma zorunluluğu getirilmesi halinde bu eğitim; Bakanlıkça onaylanan periyodik öğretim programları uygulanarak özel mesleki yeterlilik kurslarında verilir.

(3) Bakanlıkça gerek görülmesi halinde eğitim ve sınavlar uygulamalı olarak da yapılabilir.

Özel Mesleki Yeterlilik Kurslarında Çalışma Planları

Aynı ilgili mevzuatın MADDE 22 – (1) Kurslarca kursiyerlerin derslerinin gün ve saatlerinin yer aldığı çalışma planı dönem başlamadan önce Modüle girilir. İl/ilçe millî eğitim müdürlüğünce Modül üzerinden onaylanır. Kurslarca eğitimler planda belirtilen gün ve saatlerde yapılır.

Özel Mesleki Yeterlilik Kurslarda Eğitim ve Öğretim

Aynı ilgili mevzuatın MADDE 23 – (1) Kurslarda hafta içi bir günde 2 saatten az 6 saatten fazla hafta sonları ise bir günde 2 saatten az 8 saatten fazla eğitim yapılamaz.

(2) Her ayda bir dönem açılır. Dönemler her ayın ilk on beş günü içinde kurslarca belirlenen tarihlerde başlatılır. Bir dönemde kurs kontenjanını aşmamak şartıyla üç farklı tarihte grup açılabilir. Ayın on beşinci günü hafta sonu veya resmî tatil olması durumunda ilk iş günü mesai bitimine kadar grup açılmasına izin verilir. Grup onayı verildikten sonra o gruba kursiyer kaydı yapılamaz. Grubun onaylandığı gün eğitime başlanmaz. Her dönemin dersleri SRC sertifika türü için 60 gün içinde ODY ve ÜDY sertifika türleri için 90 gün içinde tamamlanır. Dönem eğitimi tamamlamadan yeni dönem açılamaz. Kursta dönem açılabilmesi için belirli sayıda kursiyerin kursa kayıt yaptırması şartı aranmaz.

Özel Mesleki Yeterlilik Kurslarında Sınavlar

Sınavlar Milli Eğitim Müdürlüklerince belirlenir ve toplam da 40 soru sorulmaktadır. SRC Mesleki Yeterlilik Belgesi için teorik sınavdan başarılı olan adaylar için en fazla 3 soru olacak şekilde uygulamalı/görsel soru sorulur.

Aynı ilgili mevzuatın MADDE 25 – (3) Kurslar, sınav takviminde belirtilen tarihlerde sınava girecek kursiyerlerini en geç 5 iş günü önce Modüle girer. Modüle girilen kursiyerlerin listesi millî eğitim müdürlüğünce sınav tarihinden en geç 2 iş günü önce onaylanır.

(4) Sınavlara ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenerek internet sayfasında yayımlanır.

(5) Sürücüler için programında belirtilmesi halinde uygulamalı sınav da yapılır. Uygulamalı sınavlar Genel Müdürlükçe belirlenerek internet sayfasında yayımlanan usul ve esaslara göre yapılır.

(6) Sınavlarda kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden, başkasının yerine sınava giren veya başkasını kendi yerine sınava sokan kişiler hakkında 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 5 inci maddesi çerçevesinde işlem yapılır.

Özel Mesleki Yeterlilik Kurslarında Kursiyerlerden Alınacak Sınav Ücretleri

Aynı ilgili mevzuatın MADDE 26 – (1) Sınavda görev alanlar ile kursa kayıtlı kursiyerlerin derslere devam durumlarının kontrolünde görevlendirilenlere ücretlerinin ödenmesi için kursiyerlerden Bakanlıkça her yıl ertesi yılın Ocak ayından itibaren uygulanmak üzere belirlenen miktarda sınav ücreti alınır.

Özel Mesleki Yeterlilik Kurslarında Defter ve Dosyalar ile Saklanma Süreleri

Aynı ilgili mevzuatın MADDE 29 – (1) Defterlerin sayfaları numaralandırılır, özel mesleki yeterlilik kursu kaşesi ile tasdik edilir ve adet yazılarak defterin son sayfası kurs müdürü tarafından onaylanır. Defter ve dosyalar güvenlik altında bulundurulur. Bunlar üzerinde silinti ve kazıntı yapılmaz.

(2) Özel mesleki yeterlilik kurslarında tutulacak defter ve dosyalar şunlardır:

a) Gelen-giden evrak kayıt defteri.

b) Evrak dosyaları.

c) Personel özlük dosyası.

ç) Kursiyer yoklama fişi ve defteri.

d) Ders defteri.

e) Ücretsiz kursiyerlerle ilgili dosya.

(3) İkinci fıkrada yer alan defter ve dosyalardaki bilgiler, her dönem sonunda yedeklemesi yapılmak koşuluyla elektronik ortamda da tutulabilir.

(4) Defter ve dosyalar, 16/5/1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre saklanır ve görevi yeni alana usulüne göre teslim edilir.

Özel Mesleki Yeterlilik Kurslarında Kursiyer Ücretleri

Aynı ilgili mevzuatın MADDE 31 – (1) Kurslar, her yıl sertifika sınıfları ayrı ayrı olmak üzere ders saati ücretlerini, Yönetmelik hükümlerine göre belirler.

(2) Kurslarca belirlenerek ilan edilecek ders saati ücretleri, kursun eğitim maliyeti, eğitim personeli giderleri, vergiler, SGK primleri, kira giderleri ve diğer giderler dikkate alınarak 7 kişiden oluşan komisyon tarafından eğitim maliyetlerine göre her yıl Kasım ayında bir sonraki yılda açılacak tüm dönemlerde uygulanmak üzere belirlenen ders saati ücretlerinden az olamaz. Komisyon, vali veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında; il millî eğitim müdürü, ilçe millî eğitim müdürlerinden biri, il millî eğitim müdürlüğünde özel mesleki yeterlilik kurslarından sorumlu millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü, ilçe millî eğitim müdürlüğünde özel mesleki yeterlilik kurslarından sorumlu şube müdürlerinden biri, il ticaret odası başkanlığı temsilcisi ve valiliğin uygun göreceği özel mesleki yeterlilik kurslarına ait sivil toplum kuruluşu temsilcisinden oluşur. Komisyon tarafından tespit edilen ders saati ücretinden az olmamak üzere kurslar tarafından belirlenen ders saati ücreti Ocak ayı sonuna kadar Özel Öğretim Kurumları Modülüne girilir.

(3) İkinci fıkradaki hükme aykırı hareket eden kurslara, Kanunun 7 nci maddesi çerçevesinde işlem yapılır.

ÖDEME

Kayıt formunu imzası bulunan her KURSİYER kayıt ücretini kabul etmiş ve bu ücreti ödemekle yükümlüdür. Belirtilen tüm bilgiler kendi el yazısı ile yazmış olup, gerekli imzalarını atarak sözleşmede yer alan tüm hükümleri kabul etmiş sayılır. 

Her ödeme “Zirve Sürücü Kursları Eği. Tur. İnş. Taah. Oto. Sa. Ve Dış. Ti. Ltd. Şti.” yazılı kaşe ve imzalı makbuzlarda adaylara teslim edilir. Ödemeler taksitli veya peşin şekilde sınav giriş belgelerini temin edene veya imzalanan senet üzerinde ki “Ödeme Tarihi” alanında belirtilen tarihe kadar ödemeleri zorunludur. Firmalar için kesilen fatura da belirtilen ücret muhatap alınır. İş bu sözleşmede belirtilen ödemenin yapılmaması halinde tüm Türkiye Cumhuriyet Mahkemelerinde dava açılabilir ve tüm Mahkemeler bu ödemeyi tahsis etmekle hükümlüdür.

İPTAL VE İADE

Aşağıda belirtilen sebeplerden bir veya birkaçının oluşması halinde kurumumuzdan ayrılanlara düzenlenen faturada belirtilen tutar üzerinden öğrencinin ayrılış tarihinden sonraki günlere ve saatlere isabet eden ödenmiş ücretleri kurumumuz tarafından ödemeyi yapan kursiyere vereceği dilekçe ve dilekçe de belirtilen kursiyere ait IBAN bilgisine iade edilir.

  • Sağlık raporu alarak kursiyerin döneme alınmadan sağlık sebebiyle kurum kaydını sildirmesi,
  • Kurumun kapanması,
  • Dönemin açılmaması,

gibi durumlarda aday bilgileri modüle girilmediği takdirde ücret iadesi tamamı şeklinde kursiyerin dilekçesinde belirttiği ve kursiyere ait IBAN Numarasına iadesi yapılır.

Modüle kaydolmadan sistemden mazeret belirtmeksizin ayrılan kursiyerlerimizin ödemelerinin %10 dışındaki kısmı iade edilir.

Modüle kaydolarak evraklarının modüle işlenmesi ile döneme kaydı yapılan kursiyerin öğrenim gördüğü ders sayısı miktarının dışındaki kısmı kursiyere iade edilir. Derslerin tamamlanması ve sınava yakın tarihte iade/iptal söz konusu olması durumunda ödeme iadesi yapılmaz.

DELİL ANLAŞMASI VE YETKİL’İ MAHKEME

Bu Sözleşme’den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde KURUM kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur; ödemenin zamanında ve KURSİYER’in ve KURUM’un yerleşim yerindeki İSTANBUL ANADOLU MAHKEMELERİ ve İCRA DAİRELERİ yetkilidir. KURSİYER bu Sözleşme’de ve ayrılmaz parçasını oluşturan kayıt formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satış koşullarının ve sair tüm ön bilgileri aldığını, incelediğini ve tamamını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

Senet üzerinde belirtilen “Ödeme Tarihi” baz alınarak senetler ödenmediği takdirde faiz işlemi yasal olarak uygulanır. Bu uygulanan faiz işlemlerinin aracı/avukat/avukatlar dışında kalan kısmının tamamının hayır kurumlarına tahsisi yapılır. Konuya dair tarafımızca anlaşma tutarı ödemesi alınır.

İşbu fiziki olarak doldurduğum sözleşme ile ilgili sözleşme metni üzerinde de belirtildiği gibi kayıt sözleşmesinin tüm hükümlerini eksiksiz olarak okudum, anladım ve herhangi bir tereddüdüm olmaksızın tamamen hür irade ve arzumla kesin olarak kabul ediyorum. 

Sözleşme 3 (üç) nüshadan oluşup, imzaladığım sözleşmenin 1 (bir) nüshası tanzim edilmiş ve tarafıma teslim edilmiştir.

Whatsapp
Oğuz Bey
Oğuz Bey
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?