Ağ Teknolojileri Elemanı Mesleki Yeterlilik (MYK) Belgesi

Ağ Teknolojileri Elemanı Mesleki Yeterlilik (MYK) Belgesi

Ağ Teknolojileri Elemanı Mesleki Yeterlilik Belgesi, Ağ Teknolojileri Elemanı MYK Belgesi ile ilgili Seviye 4 noktasında ve 12UY0046-4 yeterlilik koduna sahip MYK Belgesinin tüm süreç ve detayları sizler ile paylaşacağız.

Genel Bilgiler

 • Yeterlilik Kodu : 12UY0046-4
 • Sektör : Bilişim Teknolojileri
 • Revizyon : 12UY0046-4/01
 • Seviye : 4
 • UY Onay Tarihi ve Sayısı : 26.12.2012 – 2012/98

Açıklama

 • Tadil Edildi ! “Başkanlık Makamı´nın 27.08.2020 tarih ve 333 sayılı kararı ile tadil edilmiştir.”

Önsöz

Ağ Teknolojileri Elemanı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu
(MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Mesleki Yeterlilik, Sınav ve
Belgelendirme Yönetmeliği
” hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Yeterlilik taslağı, 05.12.2011 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü ile görevlendirilen
TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği tarafından hazırlanmıştır. Hazırlanan taslak hakkında
sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınmış ve görüşler değerlendirilerek taslak
üzerinde gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Nihai taslak MYK Bilişim Teknolojileri Sektör
Komitesi tarafından incelenip değerlendirildikten ve Komitenin uygun görüşü alındıktan
sonra, MYK Yönetim Kurulunun 16/05/2012 tarih ve 2012/40 sayılı kararı ile onaylanarak
Ulusal Yeterlilik Çerçevesine (UYÇ) yerleştirilmesine karar verilmiştir.

Ağ Teknolojileri Elemanı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 26/12/2012 tarih ve 2012/98 sayılı
MYK Yönetim Kurulu kararı ile revize edilmiştir.

Ağ Teknolojileri Elemanı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği Başkanlık Makamı’nın 10.06.2020
tarih ve 1570 sayılı kararı ile tadil edilmiştir.

Yeterliliğin hazırlanması, görüş bildirilmesi, incelenmesi ve doğrulanmasında katkı sağlayan
kişi, kurum ve kuruluşlara görüş ve katkıları için teşekkür eder, yararlanabilecek tüm
tarafların bilgisine sunarız.

Giriş

Ulusal yeterliliğin hazırlanmasında, sektör komitelerinde incelenmesinde ve MYK Yönetim
Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe konulmasında temel ölçütler Mesleki Yeterlilik,
Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliğinde belirlenmiştir.

Ulusal yeterlilikler aşağıdaki unsurları içermektedir;

 • a) Yeterliliğin adı ve seviyesi,
 • b) Yeterliliğin amacı,
 • c) Yeterliliğe kaynak teşkil eden meslek standardı, meslek standardı
 • birimleri/görevleri veya yeterlilik birimleri,
 • ç) Yeterlilik sınavına giriş için aranan şartlar,
 • d) Yeterlilik birimleri bazında öğrenme çıktıları ve başarım ölçütleri,
 • e) Yeterliliğin kazanılmasında uygulanacak ölçme, değerlendirme ve değerlendirici
  ölçütleri,
 • f) Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, yenilenme şartları, belge sahibinin gözetimine
  ilişkin şartlar,
 • g) Yeterliliği geliştiren kurum/kuruluş ve doğrulayan Sektör Komitesi.

Ulusal yeterlilikler ulusal meslek standartları ve/veya uluslararası meslek standartları esas
alınarak oluşturulur.

Ulusal yeterlilikler;

 • Örgün ve yaygın eğitim ve öğretim kurumları,
 • Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları,
 • Kuruma yetkilendirme ön başvurusunda bulunmuş kuruluşlar,
 • Ulusal meslek standardı hazırlamış kuruluşlar,
 • Meslek kuruluşları ile bunların müşterek çalışmasıyla oluşturulur

12UY0046-4 AĞ TEKNOLOJİLERİ ELEMANI ULUSAL YETERLİLİĞİ

YETERLİLİĞİN ADI : Ağ Teknolojileri Elemanı

REFERANS KODU :12UY0046-4

SEVİYE : 4

ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ ISCO : 08: 3513

TÜR : Yok

KREDİ DEĞERİ : Yok

A) YAYIN TARİHİ : 16/05/2012

B) REVİZYON/TADİL NO : Rev. No: 01 // Tadil No: 01

C) REVİZYON/TADİL TARİHİ : 01 No’lu Revizyon 26/12/2012 -2012/98 // 01 No’lu Tadil 10/06/2020-1570

AMAÇ : Bu yeterlilik, 4. Seviye Ağ Teknolojileri Elemanının sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklerini belirleme, ölçme değerlendirme ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I

Ağ Teknolojileri Elemanı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı 12UMS0200-4

YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I

 • 11 YETERLİLİĞİN YAPISI
 • 11 a) Zorunlu Birimler
 • 12UY0046-4/A1 İSG, Kalite, İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim
 • 12UY0046-4/A2 Bilgisayar Donanım ve Yazılım Temelleri
 • 12UY0046-4/A3 Ağ Teknolojileri Temelleri
 • 12UY0046-4/A4 Kullanıcı İlişkileri ve Teknik Destek
 • 12UY0046-4/A5 Ağ Tasarımı ve Kurulumu
 • 12UY0046-4/A6 Ağ Güvenliği, Bakımı ve Verimliliği
 • 12UY0046-4/A7 Ağ Sunucu İşletim Sistemi Kullanımı

b) Seçmeli Birimler

Yok

c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

Yok

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Başarı değerlendirmesi her birimin ölçme ve değerlendirme bölümünde belirtilen ölçütlere göre yapılır.
Sınavlar ardıl veya birbirinden bağımsız olarak yapılabilir. Sınav soruları, ölçülmesi öngörülen tüm öğrenme çıktılarını ölçebilecek şekilde tasarlanmalıdır.

Sertifika alınması için gerekli sınavların hepsinden 1 yıl içerisinde başarılı olunması zorunludur. 1 yılı geçmesi durumunda katılımcının başarılı olduğu diğer sınavlara da tekrar katılması gerekir.

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 4 yıldır.

GÖZETİM SIKLIĞI

Yok

BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

 • a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,
 • b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

YETERLİLİĞİ GELİŞTİREN KURULUŞ(LAR)

TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği

YETERLİLİĞİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ

MYK Bilişim Teknolojileri Sektör Komitesi

18 MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ VE SAYISI

İlk onay: 16/05/2012 – 2012/40

01 No’lu revizyon: 26/12/2012 –2012/98

Whatsapp
Oğuz Bey
Oğuz Bey
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?